top of page

Numbers


Japanese

English

Japanese

English

Japanese

English

ichi

one

ju ichi

eleven

san ju

thirty

ni

two

ju ni

twelve

yon ju

forty

san

three

ju san

thirteen

go ju

fifty

shi

four

ju shi

fourteen

hyaku

hundred

go

five

ju go

fifteen

sen

thousand

roku

six

ju roku

sixteen

shichi

seven

ju shichi

seventeen

hachi

eight

ju hachi

eighteen

ku

nine

ju ku

nineteen

ju

ten

ni ju

twenty


bottom of page